menu

1. Inschrijving cursussen en workshops
Met de inschrijving verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden die op de website van Fotostudio 22 opgenomen zijn.
De deelnemer verbindt zich bij inschrijving tot betaling van het cursusgeld.
2. Betaling
De kosten dienen minimaal 1 week voor aanvang van de cursus of workshop te zijn voldaan. Hiervan kan in overleg worden afgeweken. Bij niet tijdige betaling vervalt het recht op deelname en zijn alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de cursist.
3. Annulering door Fotostudio 22
3.1 Fotostudio 22 behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname ( minimaal 5 deelnemers), ziekte van de docent of andere onvoorziene omstandigheden, de activiteit niet door te laten gaan. Het cursusgeld wordt dan terugbetaald. Indien mogelijk wordt een alternatief aangeboden.
Indien de cursist hier geen gebruik van wenst te maken, wordt geen cursusgeld teruggestort. E.e.a. met uitsluiting van aansprakelijkheid voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet doorgaan van de activiteit.
3.2 Fotostudio 22 behoudt zich het recht voor om de workshop aan te passen indien dit door omstandigheden noodzakelijk is.
4. Annulering door cursist
Indien een deelnemer na inschrijving afziet van deelname, dan dient dit zo snel mogelijk gemeld te worden.Bij een annulering wordt 50% cursusgeld gerestitueerd.
5. Gebruik van lesmateriaal
Lesmateriaal is wat gebruik betreft strikt gebonden aan en beperkt tot de persoon aan wie het direct door Fotostudio 22 is verstrekt. Het mag niet door anderen worden gebruikt. Al het lesmateriaal is auteursrechtelijk beschermd en mag onder geen enkele voorwaarde worden gepubliceerd, openbaar worden gemaakt, verspreid of vermenigvuldigd, tenzij expliciete schriftelijke toestemming hiervoor is verkregen van Fotostudio 22.
6. Aansprakelijkheid
6.1 Fotostudio 22 is niet aansprakelijk voor diefstal, beschadiging of anderszins ongewenste handelingen (of hieruit voortvloeiende kosten) met eigendommen die door cursisten in de studio/gebouw van Fotostudio 22 of op een fotografie locatie worden geplaatst.
6.2 Van de deelnemer wordt verwacht dat hij op de hoogte is van de risico’s van deelname.
6.3 Door inschrijving voor een cursus, workshop of privéles van Fotostudio 22, verklaart de deelnemer akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden en Fotostudio 22 te vrijwaarden voor aansprakelijkheid.

Winkel:024-6630162
Mob:06-21664455
E-mail: info@fotostudio22.nl
KvK: 7001162

Algemene voorwaarden
Privacy verklaring
© 2007-2024

Volg jij ons al op facebook?

Photobooth huren